Missie met meerwaarde
Ketenzorg West-Friesland staat garant voor de samenhang, samenwerking, continuïteit en innovatie binnen de ketenzorg voor mensen met type 2 diabetes, COPD en een verhoogd Cardio Vasculair Risico in de regio West-Friesland en Wieringermeer. KZWF handelt tevens onder de naam Diabetes Zorgsysteem West-Friesland (DZS) voor de diabetes ketenzorg. Het DZS is een expertisecentrum voor type 2 diabeteszorg met een centrale zorgaansturing. Daarnaast is KZWF verantwoordelijk voor dieetadvisering, niet vallende onder de ketenzorg.

Visie met verantwoordelijkheidsgevoel
Ketenzorg West-Friesland is in de regio West-Friesland en Wieringermeer de solide en centrale organisatie van waaruit ketenzorg wordt gecoördineerd en ondersteund. KZWF is verantwoordelijk voor het faciliteren, coördineren en beheren van de ketenzorg en het ondersteunen van huisartsen en overige zorgverleners bij de uitvoering ervan. De organisatie sluit overeenkomsten met zorgverzekeraars en andere maatschappelijke organisaties, die een rol spelen in de gezondheid en het welzijn van mensen met type 2 diabetes, COPD en een verhoogd Cardio Vasculair Risico. De zorg wordt gegeven op basis van het Chronisch Zorgmodel.

Het Diabetes Zorgsysteem is een expertisecentrum met een bijzondere deskundigheid voor complexe situaties rondom type 2 diabetes. Het team bestaat uit huisartspraktijken en de centrale organisatie waarin ondermeer diabetesverpleegkundigen en diëtisten werkzaam zijn. Het DZS komt tegemoet aan een stijgend patiëntenaantal en aan de kwaliteitseisen die aan de diabeteszorg worden gesteld.

Bij Ketenzorg West-Friesland staat de patient altijd centraal. Om die positie te waarborgen heeft KZWF een heldere visie waarbij uitgegaan wordt van de volgende uitgangspunten:

  • De ketenzorg is afgestemd op de zorgbehoefte en mogelijkheden van de patiënt.
  • Goede samenwerking binnen de keten is essentieel om de integrale zorg en continuïteit te verbeteren.
  • De zorgprogramma’s (geprotocolleerde zorg) zijn opgesteld volgens NHG-standaarden en kwaliteitsrichtlijnen.
  • Registratie en metingen geven inzicht in de werkprocessen en de verleende zorg en zorgen voor de nodige transparantie.
  • Om professionele zorg op kwalitatief hoog niveau te kunnen blijven garanderen is innovatie van groot belang.
  • Wetenschappelijk onderzoek op het terrein van diabetes en diabetes gerelateerde aandoeningen en overige ketenzorg wordt gefaciliteerd.
  • Er wordt een onderwijs- en opleidingswerkplaats voor ketenzorg geboden.

Als nevenactiviteit biedt KZWF via diëtistenteam Spring dieetadvisering (niet-keten gerelateerd)
Kijk voor meer informatie op www.dietistenteam.nl