Zorgkoepel West-Friesland
KZWF valt onder Zorgkoepel West-Friesland (ZWF). Een overkoepelende organisatie die sturing geeft aan drie organisaties: Ketenzorg West-Friesland, Diagnostisch Centrum West-Friesland (DCWF) en Huisartsenpost West-Friesland (HAPWF). De zorgkoepel staat voor integrale, samenhangende en continue eerstelijns zorg in West-Friesland en Wieringermeer. Met als resultaat optimale patiëntenzorg in de regio en de ontzorging van de huisartspraktijken.

Zorgkoepel West-Friesland kent een raad van bestuur en een raad van toezicht. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de strategie en het beleid. Denk aan onderwerpen als het ontwikkelen van nieuwe zorgpaden, patiëntveiligheid, kwaliteit, afspraken met zorgverzekeraars en andere zorgrelaties, facilitaire voorzieningen en de ondersteuning aan huisartsen. De dagelijkse leiding is in handen van het management van de drie betrokken organisaties. De raad van bestuur wordt geadviseerd en getoetst door de raad van toezicht. Daarnaast wordt het bestuur op het gebied van zorginhoudelijk beleid geadviseerd door de huisartsendeelnemersraad, medische adviesraad, diverse commissies, kaderhuisartsen en de cliëntenraad van KZWF. De raad van toezicht van Zorgkoepel West-Friesland fungeert tevens als raad van toezicht van KZWF, DCWF en HAPWF.

Raad van bestuur
Zorgkoepel West-Friesland wordt momenteel bestuurd door een eenhoofdige raad van bestuur benoemd door de raad van toezicht. De profielschets voor het lid van de raad van bestuur met een medische achtergrond (functie momenteel nog vacant) dient te worden goedgekeurd door de West-Friese Huisartsenorganisatie (WFHO). Zij heeft eveneens het recht om een eenmalige niet bindende voordracht te doen voor het medisch lid van de raad van bestuur. Het Westfriesgasthuis, één van de grondleggers van het Diagnostisch Centrum, heeft ook het recht een eenmalige niet bindende voordracht te doen.

Stefan KoomenBestuur

De heer drs. S.J.J. (Stefan) Koomen
Na het afronden van zijn studie economie aan de Universiteit van Amsterdam in 2000 werkte Stefan Koomen als manager in de financiële dienstverlening en de zorgsector. Hij is een bevlogen bestuurder die zich namens de Zorgkoepel graag inzet voor het behoud van de unieke positie van deze regio. Met korte lijnen tussen huisartsen en medisch specialisten, de beste diabeteszorg ter wereld en de laagste zorgkosten van Nederland. Om die positie te houden is het volgens Stefan van belang dat we voorop blijven lopen in de veranderingen en blijven vernieuwen door de zorg te organiseren rondom te patiënt en ambitieuze doelen te stellen. Stefan maakt als bestuurder deel uit van het management team waarbinnen de aandachtsgebieden verdeeld zijn en wordt voor medische zaken bijgestaan door een medisch adviseur, een praktijkhoudend huisarts uit de regio.

Raad van toezicht
De leden van de Raad van toezicht zijn onafhankelijk. De raad van toezicht bestaat uit vijf personen, onder wie twee met medische achtergrond, een lid met juridisch/bestuurlijke deskundigheid en een lid met financiële deskundigheid. De leden worden door de raad van toezicht benoemd op basis van een profielschets, met daarbij de voorwaarde dat vier leden worden benoemd uit een voordracht:

  • Eén lid wordt benoemd uit een bindende voordracht van de cliëntenraad.
  • Eén lid wordt benoemd vanuit een bindende voordracht door het WFG.
  • Twee leden met een medische achtergrond worden benoemd uit een bindende voordacht door de West-Friese Huisartsenorganisatie (WFHO).

Leden van de raad van toezicht:
De heer mr. W.P. (Paul) Rijksen, voorzitter
De heer H.C. (Henk) Bouman, vice-voorzitter
De heer J. (Jan) Burger
De heer R.H. (Bop) Dijkstra
De heer H.I.J. (Hajo) Wildschut
De heer T.C.P. (Theo) Bakker

Governance code
De Governance code doet onder meer een beroep op de verantwoordelijkheid van zorgondernemingen voor cliëntgerichte en toegankelijke zorg en voor de manier waarop zij verantwoording afleggen aan belanghebbenden.
http://www.brancheorganisatieszorg.nl/governancecode